Apollo 13 - Logo

Apollo 13: “Houston, We Have a Problem”

¿”Houston, We Have a Problem”, “We’ve Got a Problem” o “We’ve Had a Problem”? ¿Cómo va la frase del Apollo 13? ¿Tenemos, tuvimos o hemos tenido un problema?

Pin It on Pinterest