Apollo 13 - Logo

Apollo 13: «Houston, We Have a Problem»

¿»Houston, We Have a Problem», «We’ve Got a Problem» o «We’ve Had a Problem»? ¿Cómo va la frase del Apollo 13? ¿Tenemos, tuvimos o hemos tenido un problema?

Pin It on Pinterest